ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่” ครั้งที่ 1 และ วันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2563

การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่”  ครั้งที่ 1  และ วันสถาบันขงจื่อ  ประจำปี 2563

      เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ได้เข้าร่วมการการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่” ครั้งที่ 1การแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงและสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ บริษัทเสฉวนซินหัวเลอจือเทคโนโลยีจำกัด และบริษัทสิโนไทยเอ็ดดูเคชั่นเทคโนโลยี ซึ่งทางโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 คน ผลการแข่งขันดังนี้

การแข่งขันท่องบทกวีจีน

- เด็กหญิงอภิษนา แสนว่าสกุลทอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท

ครูผู้ฝึกสอน  ครูทินมณี  ยอดมหาวรรณ

- นางสาวกุลจิรา  ขวัญอาชากุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท

ครูผู้ฝึกสอน  ครูณัฐพล  มีเงิน

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จีน

- เด็กหญิงรักษิณา  ธนะบุญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท

ครูผู้ฝึกสอน  ครูพจมาศ  แสนยาเจริญกุล

- นางสาวณัฐิดา  แซ่เล็ก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

ครูผู้ฝึกสอน  ครูณัฐพล  มีเงิน

การแข่งขันร้องเพลงจีน

- เด็กหญิงนีรดา  นับพรอันเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 600 บาท

- นางสาววิลาสินี  พรมวราภรณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

ครูผู้ฝึกสอน  ครูเทียนซูจิ้ง

การแข่งขันบรรเลงเครื่องดนตรีจีน

- เด็กหญิงญาณิศา  ไชยนอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท

- นายนิธิวัฒน์  มีเงินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท

ครูผู้ฝึกสอน  นายฉัตรดนัย เรือนใจดี

 ในการแข่งขันในครั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกกำลังใจจากนักเรียน คณะครู ผู้ปกครองโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ทุกท่านที่ช่วยกันกดไลก์ กดแชร์ คลิปวิดีโอการแข่งขันของนักเรียนทั้ง  8 คน จนทำให้นักเรียนของโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ดังนี้

1. เด็กหญิงรักษิณา  ธนะบุญ ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเงินรางวัล 800 บาท

2. เด็กหญิงอภิษนา  แสนว่าสกุลทอง ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการแข่งขันท่องบทกวีจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมเงินรางวัล 800 บาท

3. เด็กหญิงญาณิศา  ไชยนอก ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการแข่งขันบรรเลงเพลงจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมเงินรางวัล 800 บาท

4. เด็กหญิงนีรดา  นับพรอันเลิศ  ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมเงินรางวัล 800 บาท

5. นางสาวกุลจิรา  ขวัญอาชากุล ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการแข่งขันท่องบทกวีจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมเงินรางวัล 800 บาท

6. นายนิธิวัฒน์  มีเงิน ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน การแข่งขันบรรเลงเพลงจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเงินรางวัล 800 บาท

7. นางสาววิลาสินี  พรมวราภรณ์  ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมเงินรางวัล 800 บาท
ความคิดเห็น